Praktijkregels

Behandeling en vergoeding

U kunt met en zonder verwijzing bij ons terecht. Een behandeling duurt 25 minuten. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars waaraan rechtstreeks gedeclareerd wordt. Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie dient u de betaling te voldoen, direct na afloop van de behandeling door gebruik te maken van ons pinautomaat. Wij adviseren u om in uw verzekeringspolis na te kijken hoe u verzekerd bent. Wij trachten het maximum aantal behandelingen dat uw verzekering vergoedt voor u te bewaken. U blijft echter altijd zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw vergoeding.

1e afspraak

Bij de eerste behandeling verzoeken wij u de eventuele verwijzing en een identiteitsbewijs mee te nemen. Daarnaast verzoeken wij u naar iedere afspraak een badhanddoek mee te nemen.

Verhinderd

Als u verhinderd bent meldt u dit tenminste 24 uur van tevoren. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere cliënt te behandelen. Meldt u zicht niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt €34,00 bij u in rekening te brengen door middel van een factuur.

Praktijkreglement

 • Wij verzoeken u om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en de eventuele verwijzing van de (huis)arts. Veranderingen (verzekering, telefoonnummer, adres, etc.) graag meteen doorgeven.
 • Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of push-bericht en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak. Vraag naar de baliefolder met uitleg over de service en hoe u zich kan aan- en afmelden voor bepaalde serviceberichten.
 • Graag bij elke behandeling een badlaken meenemen, óók om in de oefenzaal te gebruiken op de fitnessapparatuur en oefenmatten.
 • Het kan zijn dat de therapeut u tijdens het lichamelijk onderzoek of de behandeling vraagt gedeeltelijk te ontkleden. Mocht u bezwaar hebben tegen aanwezigheid van de therapeut tijdens uw aan/uitkleden mag u dat natuurlijk kenbaar maken en verlaat de therapeut op dat moment tijdelijk de behandelruimte.
 • Onze praktijk is tevens een opleidingspraktijk. Het kan zijn dat er een stagiair aanwezig is tijdens uw behandeling. Er zal u altijd vooraf om toestemming worden gevraagd.
 • Kijk in uw polis uw vergoedingen (gespecialiseerde) fysiotherapie na (aantal behandelingen of budget) of bel hiervoor met uw zorgverzekeraar. Vergoedingen kunnen per verzekering én per jaar verschillen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 • Let er op dat u maximaal 1 behandeling per dag vergoed krijgt! Ook als u nog ergens anders dan in onze praktijk onder behandeling bent. Geef dit aan bij uw therapeut. Uitzondering hierop is als uw eerste afspraak bestaat uit een intake en onderzoek en meteen daarna een behandeling. Dit wordt door uw verzekering als 2 behandelingen geteld en mogen wél samen op 1 dag.
 • Tarieven van gespecialiseerde fysiotherapie wijken af van reguliere fysiotherapietarieven. Hieronder valt: manuele therapie, oncologische fysiotherapie, geriatrie fysiotherapie, kinderfysiotherapie, echografie, shockwave therapie, oedeemfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie. Controleer vergoeding daarvan zelf in uw polisvoorwaarden of via uw zorgverzekeraar. Nogmaals, u bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van vergoedingen.
 • Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en declareren rechtstreeks volgens contractueel afgesproken tarieven. U krijgt geen rekening van ons.
 • Als u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of uw budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijktarieven. Zie hiervoor de praktijktarieven/betalingsvoorwaarden op de website en in de praktijk.
 • De zorgverzekeraars verlangen van ons dat wij bij onze cliënten een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Qualizorg. Tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben, vragen zij uw medewerking hiervoor en wordt de vragenlijst u per e-mail toegestuurd. De gegevens uit dit onderzoek worden volledig anoniem verwerkt en voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Tenzij u bezwaar maakt, geeft u toestemming om uw emailadres te mogen gebruiken om u te informeren over zaken rondom de praktijk of over uw afspraak.
 • De behandelend fysiotherapeut bespreekt met u het behandelplan. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient u dit onmiddellijk aan te geven.
 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Indien u bent doorverwezen door een arts, gaan wij ervan uit dat u instemt met informatieverstrekking m.b.t. de behandeling en de afsluiting hiervan richting de verwijzer. Als er bezwaren bestaan, vragen wij u dit aan de therapeut door te geven.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Ook in overmacht situaties (ziekte, file, autopech, etc.). Bij te laat afzeggen gaan wij proberen in de voor u gereserveerde tijd een andere cliënt te plannen. Wanneer dit niet lukt, zijn wij genoodzaakt de kosten van de geplande tijd bij u in rekening te brengen. De verzekering vergoedt dit niet. Afzeggen kunt u door middel van telefoon, een e-mail sturen naar info@fysiopark.nl of via de website een bericht te sturen. Dat kan ook buiten kantooruren.
 • U kunt uw auto of fiets op de daarvoor bestemde plaatsen parkeren.
 • Let goed op uw eigendommen. De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. Neem waardevolle zaken mee naar uw behandelkamer of oefenzaal.
 • Hygiëne is erg belangrijk in onze praktijk, zowel in de behandelkamer als in de oefenzaal. Wij verwachten van u dat u de persoonlijke hygiëneregels in acht neemt.
 • Bij gebruik van de oefenzaal vragen wij u sportkleding en schoon sportschoeisel te dragen en een handdoek te gebruiken op de apparaten.
 • In onze praktijk mag niet gerookt worden.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.

Voor vragen zie onze website www.fysiopark.nl voor meer informatie, of informeer bij de secretaresses of uw therapeut.